ទំនួលខុសត្រូវសង្គម

  • សហគ្រាសនិងនិយោជិក

ក្រុមហ៊ុនតែងតែប្រកាន់ខ្ជាប់នូវគំនិតដែលផ្តោតលើប្រជាជនការពារសិទ្ធិនិងផលប្រយោជន៍របស់និយោជិកសហគ្រាសដោយផ្តល់កន្លែងស្នាក់នៅនិងពេលរាត្រីដោយឥតគិតថ្លៃសម្រាប់និយោជិកខ្សែសង្វាក់ផលិតកម្មបង្កើតប្រអប់សំបុត្រយោបល់របស់និយោជិកស្តាប់សំលេងរបស់និយោជិកនិងខិតខំបង្កើតវេទិកា។ សម្រាប់កំណើនរួមនៃសហគ្រាសនិងនិយោជិក។

  • អ្នកផ្គត់ផ្គង់និងអតិថិជន

បើនិយាយពីអ្នកផ្គត់ផ្គង់និងអតិថិជនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដែលមានភាពយូរអង្វែងជាមួយក្រុមហ៊ុនត្រូវបានទ្រទ្រង់ក្នុងកំឡុងពេលរាយការណ៍។ ដោយប្រកាន់ខ្ជាប់នូវគំនិតនៃភាពស្មោះត្រង់និងភាពគួរឱ្យទុកចិត្តក្រុមហ៊ុនស្វែងរកការអភិវឌ្ឍជាមួយអ្នកផ្គត់ផ្គង់និងអតិថិជនហើយសមកិច្ចសហប្រតិបត្តិការត្រូវបានពង្រឹងបន្ថែមទៀត។

  • សហគ្រាសនិងសង្គម

ក្នុងនាមជាក្រុមហ៊ុនសាធារណៈដែលមិនបានចុះបញ្ជីក្រុមហ៊ុនយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ចំពោះទំនួលខុសត្រូវសង្គមរបស់ខ្លួនក្នុងនាមជាក្រុមហ៊ុនសាធារណៈដែលមិនបានចុះបញ្ជីខណៈពេលព្យាយាមរកប្រាក់ចំណេញសេដ្ឋកិច្ចដល់ម្ចាស់ភាគហ៊ុន។ ដើម្បីអនុវត្តឱ្យបានស៊ីជម្រៅនូវយុទ្ធសាស្រ្តអភិវឌ្ឍន៍និងកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រថ្នាក់ជាតិក្រុមហ៊ុនបានប្រឹងប្រែងយ៉ាងសកម្មដើម្បីដើរតួនាទីជាក្រុមហ៊ុនសាធារណៈដែលមិនបានចុះបញ្ជីក្នុងការបម្រើយុទ្ធសាស្ត្រកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រថ្នាក់ជាតិ។ ក្នុងកំឡុងពេលធ្វើរបាយការណ៍ក្រុមហ៊ុនបានអនុវត្តផែនការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រតាមគោលដៅតាមវិធីផ្សេងៗគ្នាហើយក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះខ្លួនបានបរិច្ចាគប្រាក់រាប់ម៉ឺនយ័នដើម្បីជួយដល់ការកសាងតំបន់ក្រីក្រ។