វឌ្ឍនភាពក្រុមហ៊ុន

នៅក្នុង
2010

ក្រុមហ៊ុនជីវជីវបច្ចេកវិទ្យាមហាសមុទ្រសកលចិនត្រូវបានបង្កើតឡើង។

នៅក្នុង
2013

ផលិតផលដំបូងត្រូវបានផលិតចូលក្នុងផលិតកម្មទ្រង់ទ្រាយធំ។

នៅក្នុង
2014

ផលិតកម្មនិងការលក់អាហ្គ្រីប្រចាំឆ្នាំជាង ៣០០ តោនប្រាក់ចំណូលបាន ៣៤,៨៦ លានយន់។

នៅក្នុង
2015

ផលិតកម្មនិងការលក់អាហ្គ្រីប្រចាំឆ្នាំជាង ៥០០ តោនប្រាក់ចំណូល ៥២,៣៧ លានយន់។

នៅក្នុង
2016

បានចុះបញ្ជីនៅលើ“ ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលថ្មីបី” ។

នៅក្នុង
2017

លទ្ធផលឧស្សាហកម្មទៅកម្រិតខ្ពស់បំផុត